5.20.2009

סדרי תפילה לעולה והנכנס להר-הבית

סדרי תפילה לעולה להר הבית

בהגיעו לביתן הבדיקות יאמר:
לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה... מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה, ישא ברכה מאת ה'...

מיד בעברו את שער המוגרבים יאמר:
מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים

קד קידה: שמאלה ימינה ואמצע, מתבונן על השטח מימינו עד לשמאלו ואומר:
ואני ברוב חסדך אבוא ביתך – בזכות אברהם שנקרא איש החסד.
אשתחוה אל היכל קדשך – בזכות יצחק שנעקד על גבי המזבח במקום קדוש זה.
ביראתך – בזכות יעקב שאמר מה נורא המקום הזה.
רבונו של עולם בזכות שלשת אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, באתי לביתך להתפלל לפניך תפילתי.
ובזכותם תעלה תפילתי תפילת האביון, לרחמים ולרצון לפני כסא כבודך, ותתנשא לכתר על ראשך, אמן סלה.

מתחיל הקפה מימין (למזרח דרך דרום ואחר כך צפון ומערב לכיון דרום), ואומר בדרך תפילות השגורות בפיו [עד ירחם ה' עלינו ויתירו הכנסת ספרי קודש], כגון שיר המעלות לדוד שמחתי... לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה... קרבנות, קטורת, וכדומה.

אם פוגע בדרך הילוכו ביהודים הבאים למולו שהקיפו משמאל, שואלם מה לך/כם מקיף/ים משמאל.
אם הם עונים לו: אנו אבלים על חרבן בית המקדש. עונה: נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש במקומה במהרה בימינו.
אם ענו לו אבלים, עונה: המקום ינחם אותכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד ובבנין ציון וירושלים תנוחמו.
אם ענו לו חתן או כלה, עונה: מי ששיכן שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה שלום ורעות. כביום חתונתו - זה מתן תורה, וכביום שמחת לבו - זה בנין בית המקדש במהרה בימינו.

כשמגיע לאמצע המזרח מכוון לכיפת הסלע – מקום קודש הקדשים – ורואה מה שלא צריך ואינו רואה מה שצריך לראות, אומר:
עריך קדשך היו מדבר, ציון מדבר היתה וירושלים שממה. בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה. כאן צריך לקרוע – כיון שעדיין אין רשיון לכך יקרע לאחר יציאתו.

ואומר:
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן ואת מוספי יום השבת ומוספי ראש חודש הזה ויום החג הזה נעשה ונקריב לפניך כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך ע"י משה עבדך מפי כבודך.

נותן עיניו למקום המזבח (בפינה הדרומית-מזרחית של כיפת הדגם - שממזרח לכיפת הסלע) ואומר:
תכון בית תפילתי ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח מצר המנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח.


[בחג הסוכות מוסיפים:
אבותינו היו במקום הזה אחוריהם אל היכל יי' ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש ואנו ליה וליה עינינו.]

בעמדו בצפון ופניו למקדש יאמר:
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, לכונן את בית חיינו ולהשיב את שכינתו בתוכנו במהרה בימינו, ונאמר אמן.
ה' ככל צדקותיך, ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלים הר קדשך, כי בחטאינו ועוונותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. ועתה, שמע אלקינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם, למען ה'.

לפני יציאתו אומר:
מלכנו ואלקינו ואלקי כל בשר, יחד שמך בעולמך, בנה עירך, יסד ביתך, שכלל היכלך, קרב קץ ביאת משיחך וקבץ קבוץ גליות, פדה צאנך, שמח עדתך. פוסע לאחוריו לכל הפחות ג' פסיעות (וכל המרבה הרי זה משובח) ויוצא.

ואומר:
לָכֵן כָּל אוכְלַיִךְ יֵאָכֵלוּ וְכָל צָרַיִךְ כֻּלָּם בַּשְּׁבִי יֵלֵכוּ וְהָיוּ שׁואסַיִךְ לִמְשִׁסָּה וְכָל בוזְזַיִךְ אֶתֵּן לָבַז. כִּי אַעֲלֶה אֲרֻכָה לָךְ וּמִמַּכּוֹתַיִךְ אֶרְפָּאֵךְ נְאֻם ה' כִּי נִדָּחָה קָרְאוּ לָךְ צִיּוֹן הִיא דּורֵשׁ אֵין לָהּ. כּה אָמַר ה' הִנְנִי שָׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקוֹב וּמִשְׁכְּנותָיו אֲרַחֵם וְנִבְנְתָה עִיר עַל תִּלָּה וארמון על משפטו ישב.

ושרים במעגל:
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך – יבנה המקדש עיר ציון תמלא ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה.

מתחילים ללכת ואומרים:
כִּי כָּל הָעַמִּים יֵלְכוּ אִישׁ בְּשֵׁם אֱלוקָיו וַאֲנַחְנוּ נֵלֵךְ בְּשֵׁם ה' אֱלוקֵינוּ לְעוֹלָם ועֶד

תוויות: ,

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית