8.15.2007

החרדים תמכו בהינתקות אז ניתקו אותם מדירותיהם;

יום חמישי כ''ה באב תשס''ז 00:08 09.08.07


הרב ברנד: החרדים נענשו בחפציבה בגלל שתמכו בהתנתקות!!!

בס"ד

ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת:
כעת חברת חפציבה פשט את הרגל והדבר הגיע לשערוריה בעיקר בציבור החרדי, ברוכשי דירות, ואין אנו יודעים כעת איך לצאת מן הצרה הזאת, ובודאי צריך לעשות כל ההשתדלות הדרוש, וכן עצרת תפילה לבטל את הגזירה, אולם צריך גם להתבונן מה עשה א-לקים לנו, ע' בזה רמב"ם ריש הל' תענית.

ואף שאין לדעת במוחלט מה הסיבה לכך, מכל מקום לחשוש מיהו בעי, והקב"ה מתנהג מידה כנגד מידה.

והדבר הזה קרה שנתיים אחרי גירוש וחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, ונחזי ונבדוק מה היה הנהגת יהדות החרדי באופן כללי באותו זמן.

ואמרינן בגמרא גיטין נה: על קמצא ובר קמצא חרב ירושלים, שיהודי אחד זרק יהודי אחר שהיה שונא שלו מסעודה, שנקלע שם בטעות, וישבו שם רבנן ולא מחו ומדלא מחו שמע מינה ניחא להו, ובעיקבות זה נחרב ירושלים, וכידוע שזה אינו סותר מה שנאמר בגמרא יומא ט: שעל שינאת חינם חרב הבית, אלא המעשה בגיטין ממחיש לנו איך התבצע בשטח השינאת חינם, והקב"ה גילגל הדבר שבשטח בעיקבות זה נחרב הבית.

הנה אין אנו יודעים אם השינאה שם היה מוצדק או לא, אולם מה שברור שלא היה מוצדק, שלא היה לו רשות לזרוק אותו בפרהסיא ולבזות אותו בפני כל הציבור.
הנה אנחנו לא יודעים כמה היו משתתפים שם בסעודה האם אלף או אלפיים, אבל ברור הדבר שלא היו שם מיליון אנשים, וכן היה רק יהודי אחד שזרק יהודי אחד, וכל הסיפור הזה התרחש בזמן קצר, ועל זה באה התביעה למה לא מחיתם, והציבור נידון ע"פ הנהגת המנהיגים, וכן מבואר בדוד המלך ע"ה במעשה הספירה.

הנה בחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, זרקו לא יהודי אחד אלא קרוב לעשרת אלפים אנשים, ולא יהודי אחד זרק אותם אלא מערכת שלמה בהשתתפות של עשרות אלפי חיילים, וכן לא עשו זה בפני אלף ואלפיים איש אלא בפני כל היהודים שבעולם ובפני כל הגוים בכל העולם כולו, שכל תקשורת עולמי היו שם.

וכן לא התרחש הדבר בזמן קצר, אלא ביותר משנה וחצי דברו על זה בכל כלי תקשורת שזה מה שרוצים לעשות, וכן לא זרקו אותם מסעודה שבמקרה נקלעו שם בטעות, אלא מדירות שלהם שקנו אותם בכסף מלא, ודרו שם כבר הרבה זמן, ויותר מזה מסרו נפשם להחזיק את השטח כדי להציל עם ישראל משליטת הערבים במקום הזה שזה יגרום ח"ו להתחמשות עצומה של האויב, וכן להעלאת קרן האויב, כמו שראינו זה עכשיו.

ולא רק זרקו אותם חד פעמי אלא החריבו הבתים והבתי מדרשות והבתי כנסיות והישיבות שלא פסק קול תורה לא ביום ולא בלילה, והחדרים של תינוקות של בית רבן שלמדו שם תורה מן הבוקר עד הערב, ושברו מטה לחמם והשפילו אותם בהשפלה עצומה, וכן הוציאו מתים מקבריהם, כולל מתים טריים שלא נתעכל הבשר. וכן זריקת אנשים נשים וטף יתומים ואלמנות גרים ונכים ושבורים.
ולא היה סיבת החורבן כדי להציל אותם מן הקטיושטות, שהרי הגירוש עצמו הכניס בסכנה כל א"י כידוע, שאחרי הגירוש הביאו לשם נשק עצום מה שהיה ידוע מראש מכל מי שהיה לו שכל ישר, ואמרו חז"ל (סוטה מד ( תחילת נפילה ניסה, וכן לא פסקו הקטיושטות משם, וכן הרי החריבו גם צפון השומרון שלא נפלו קטיושטות, והסיבה היחידה היה להשפיל ולדכא המתנחלים ולהעביר אותם ממסירת נפש למען א"י ולמען הצלת ישראל.

ובכל אלו דברים ישבו רבנן ולא מחו ויש שגם הצטרפו בדרך זו או אחרת לחורבן, והמחאה ששמענו היתה מחאה שלא להשתתף בהפגנות נגד הגירוש, וכן נגד פינוי עצמות בכביש 6, אולם לא מחאה נגד ההתנתקות.

ויש להזכיר כאן לטובה את הגאון מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שכן מחה נגד פשע הגירוש והחורבן, וכן האדמו"ר מקרלין ובוסטון והרב שמואל אויערבך ורבים מרבני חב"ד שליט"א בכלל, והרב דוד דרוקמן בפרט, שמסר נפשו על זה, וכן הה"ג ר' שמחה קוק עם האדמו"ר מסדיגורא שליט"א שכיתתו רגליהם לדבר עם גדולי ישראל שימחו ויעשו הכל לבטל הגזירה, אולם ע"פ רוב היו דבריהם כקול קורא במדבר ואין עונה.

ושמעתי מינוקא במודיעין עילית לפני החורבן, שהרבי בחדר הסביר, שגוש קטיף אינו תורה, וידוע שזה היה רוח הדברים בציבור הזה, ולא הבנתי למה גוש קטיף הוא פחות תורה ממודיעין עילית וביתר, הרי בתורת משה שכתוב ששטח של מודיעין עילית הוא תורה, כתוב ג"כ שגוש קטיף הוא תורה, כמו שנאמר בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר: ה' א-לקינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה: פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו, בערבה בהר ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר גדול נהר פרת: וע' רש"י ובחוף הים אשקלון ועזה וקיסרי, וכלול ג"כ כיבוש ע"י רשעים, ע' ספרי שם על הפסוק שאחריו ולזרעם אחריהם שהוא כיבוש דוד וירבעם בן יואש שהיה עובד ע"ז ומחטיא את הרבים, ומצוה זו נוהגת בכל הדורות, (ע' רמב"ן על ספר המצוות הוספה עשין ד' שמביא פסוק זה שמצווה לישב כל א"י. וחז"א שביעית ס' כ"ד ס"ק א' שכתב שמצוה לישב כל א"י ולא לתת לגוים הוא ענף ממצות ביעור ע"ז ונוהג גם בגלותנו, וגם בשטח של כיבוש עולי מצרים)
ושטח של מודיעין עילית וביתר ומזרח ירושלים וגוש קטיף והגולן נכבש באותו שבוע ובאותו מלחמה וע"י אותה ממשלה וע"י אותם ניסים במלחמת ששת הימים, ולמה גוש קטיף והשומרון פחות תורה ממודיעין עילית.

ואולי הגיע הזמן להתבונן, שאולי בכל זאת יש קשר של הצרה הצרורה של הבתים ע"י קריסת חברת חפציבה, להתנהגות ואטימת הלב ועמידה מנגד בשעת חורבן גוש קטיף וצפון השומרון לפני שנתיים.

הקב"ה יחזיר בתשובה כל עם ישראל, וכל אחד צריך לתקן החלק שהוא צריך לתקן.
נכתב ע"י מי שמוחה נגד כל מסירת חלקי א"י לגוים, כולל מחאה נמרצת נגד היתר מכירה להפקיע שביעית. נכתב בעה"י ע"י יצחק ברנד, כ"ג מנחם אב תשס"ז, כאן עה"ק עמנואל ת"ו ת.ד.906

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הירשם תגובות לפרסום [Atom]

<< דף הבית